OTC查询:
回到搜索首页
首页 > 万博电竞搜索 > 非处方药品(OTC)
资本网数据仅供参考! [免责声明]  
 
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每粒装0.5克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
乙类
条件、构成或剂型:
每袋装3克
备    注:
食药监办药化管〔2013〕122号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每粒装0.4克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每袋装1.5克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每袋装10克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每瓶装(1)100毫升 (2)10毫升
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每袋装8克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每瓶装150克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每粒装0.5克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每粒装0.25克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每瓶100毫升
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每袋装6克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每粒装0.5克
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每瓶装100毫升
备    注:
国食药监安[2007]46号
所属类别:
医药
帮    先后:
甲类
条件、构成或剂型:
每袋装4克(无形化蔗糖型)
备    注:
国食药监安[2007]46号
 
::::::共有4551条记录,304页,表现1--15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ::::::

资本网数据仅供参考![ 免责声明]
      1. <menu id="940ce8db"></menu>
          0